តើខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់ ពាក្យសុំតែមួយ ដើម្បីស្នើសុំចុះបញ្ជីម៉ាក មួយក្នុងជំពូក ជាច្រើនបានដែររឺទេ?


ពិតជាបាន!  ក្នុងពាក្យស្នើសុំ  អាចឱ្យអ្នករាយ ឈ្មោះទំនិញឬសេវា ដែលត្រូវបំពាក់ម៉ាក ក្នុងជំពូកច្រើនជាងមួយបាន។
ចង់ចែករំលែក

Content

តើខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវមាន ភា្នក់ងារតំណាង ដើម្បីដាក់ពាក្យស្នើសុំ ចុះបញ្ជីម៉ាកដែររឺទេ? នាយកដ្ឋានកម្មសិទ្ធបញ្ញា
តើខ្ញុំអាចទទួល និងបំពេញពាក្យស្នើសុំ ចុះបញ្ជីម៉ាកបានដោយរបៀបណា? នាយកដ្ឋានកម្មសិទ្ធបញ្ញា
តើខ្ញុំអាចទាក់ទងទៅកាន់ នាយកដ្ឋាន កម្មសិទ្ធបញ្ញាបាន ដោយវិធីណា? នាយកដ្ឋានកម្មសិទ្ធបញ្ញា

កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់  

ប្តូរពី
ទៅជា
កាលបរិច្ឆេទ  
ទឹកប្រាក់    
1.00 USD = 4,063.00 KHR