តើខ្ញុំអាចទទួល និងបំពេញពាក្យស្នើសុំ ចុះបញ្ជីម៉ាកបានដោយរបៀបណា?

ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីម៉ាក មានគំរូទម្រង់ TM 001។ គំរូពាក្យស្នើសុំនេះ អាចទទួលបាន ពី​នាយកដ្ឋានកម្មសិទ្ធិបញ្ញា នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ឬតាមរយៈគេហទំព័រ របស់នាយកដ្ឋាន www.cambodiaip.gov.kh
ចង់ចែករំលែក

Content

តើខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវមាន ភា្នក់ងារតំណាង ដើម្បីដាក់ពាក្យស្នើសុំ ចុះបញ្ជីម៉ាកដែររឺទេ? នាយកដ្ឋានកម្មសិទ្ធបញ្ញា
តើខ្ញុំអាចទាក់ទងទៅកាន់ នាយកដ្ឋាន កម្មសិទ្ធបញ្ញាបាន ដោយវិធីណា? នាយកដ្ឋានកម្មសិទ្ធបញ្ញា
តើខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់ ពាក្យសុំតែមួយ ដើម្បីស្នើសុំចុះបញ្ជីម៉ាក មួយក្នុងជំពូក ជាច្រើនបានដែររឺទេ? នាយកដ្ឋានកម្មសិទ្ធបញ្ញា

កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់  

ប្តូរពី
ទៅជា
កាលបរិច្ឆេទ  
ទឹកប្រាក់    
1.00 USD = 4,063.00 KHR