តើអគ្គាធិការដ្ឋាន មានភារកិច្ចធ្វើអ្វីខ្លះ

អនុក្រឹត្យលេខ ៩១ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ០១/០៨/២០០៧ ជំពូក ៥ មាត្រា ៧ ទំព័រ ៥ ៖ អគ្គាធិការដ្ឋានមានភារកិច្ចៈ

  • ធ្វើអធិការកិច្ចជាប្រចាំ ទៅលើគ្រប់នាយកដ្ឋាន និងអង្គភាព ក្រោមឱវាទក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

  • ធ្វើរបាយការណ៍ជូនឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសូងពាណិជ្ជកម្ម អំពីដំណើរការ​ប្រព្រឹត្ត​​ទៅ ​របស់នាយកដ្ឋាន និងអង្គភាពនានា ដែលបានធ្វើអធិការកិច្ចហើយ និងមធ្យោបាយ​កែលំអរ ពី​ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់នាយកដ្ឋាន និងអង្គភាពទាំងនោះ

  • អនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងៗទៀត ដែលឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានប្រគល់ជូន។

ចង់ចែករំលែក

Content

កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់  

ប្តូរពី
ទៅជា
កាលបរិច្ឆេទ  
ទឹកប្រាក់    
1.00 USD = 4,063.00 KHR