តើកម្ពុជាមានសិទ្ធិ ទទួលបាន ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្ម ទូទៅទេ (General System Preferences)

មាន! អ្នកនាំចេញកម្ពុជាអាចទទួលបានប្រព្រឹត្តិកម្មអត្រាពន្ធអនុគ្រោះពីសហភាពអឺរ៉ុប និងប្រទេសអភិវឌ្ឍផ្សេងទៀត។


ចង់ចែករំលែក

Content

កន្លែងដាក់ពាក្យស្នើសុំ វិញ្ញបនប័ត្រ​បញ្ជាក់​ប្រភពដើមទំនិញ (C/O) ស្ថិតនៅឯណា: នាយកដ្ឋាននាំចេញ-នាំចូល
តើត្រូវចំណាយរយៈពេលប៉ុន្មាន ក្នុងការដាក់ពាក្យស្នើសុំ វិញ្ញាបនប័ត្របញ្ជាក់​ប្រភពដើមទំនិញ នាយកដ្ឋាននាំចេញ-នាំចូល
តើប្រទេសកម្ពុជា មានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី (FTA) ជាមួយប្រទេសណាខ្លះ: នាយកដ្ឋាននាំចេញ-នាំចូល

កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់  

ប្តូរពី
ទៅជា
កាលបរិច្ឆេទ  
ទឹកប្រាក់    
1.00 USD = 4,063.00 KHR