តើប្រទេសកម្ពុជា មានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី (FTA) ជាមួយប្រទេសណាខ្លះ:

កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី ត្រូវបានបង្កើត​ឡើងដើម្បីជួយជ្រោមជ្រោង ដល់អ្នកនាំចេញ ឬអ្នកនាំចូល​កម្ពុជា តាមរយៈ ការផ្តល់ទីផ្សារដៃគូ និងការបន្តយរបាំងពាណិជ្ជកម្ម។ ​


កម្ពុជាក្នុងនាមជា រដ្ឋសមាជិកសមាគមន៍អាស៊ាន (AMS) ដៃគូកិច្ចព្រមព្រៀង សេរីអាស៊ាន (FTA) មានដូចជា៖ អូស្ត្រាលី ចិន ឥណ្ឌា កូរ៉េ ជប៉ុន និងញ៉ូវហ្សីលែន។
ចង់ចែករំលែក

Content

កន្លែងដាក់ពាក្យស្នើសុំ វិញ្ញបនប័ត្រ​បញ្ជាក់​ប្រភពដើមទំនិញ (C/O) ស្ថិតនៅឯណា: នាយកដ្ឋាននាំចេញ-នាំចូល
តើកម្ពុជាមានសិទ្ធិ ទទួលបាន ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្ម ទូទៅទេ (General System Preferences) នាយកដ្ឋាននាំចេញ-នាំចូល
តើត្រូវចំណាយរយៈពេលប៉ុន្មាន ក្នុងការដាក់ពាក្យស្នើសុំ វិញ្ញាបនប័ត្របញ្ជាក់​ប្រភពដើមទំនិញ នាយកដ្ឋាននាំចេញ-នាំចូល

កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់  

ប្តូរពី
ទៅជា
កាលបរិច្ឆេទ  
ទឹកប្រាក់    
1.00 USD = 4,063.00 KHR