តើត្រូវចំណាយរយៈពេលប៉ុន្មាន ក្នុងការដាក់ពាក្យស្នើសុំ វិញ្ញាបនប័ត្របញ្ជាក់​ប្រភពដើមទំនិញ

ក្នុងការដាក់ពាក្យស្នើសុំ វិញ្ញាបនប័ត្របញ្ជាក់​ប្រភពដើមទំនិញ

រហូតដល់ពេលដំណើរការ ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម ត្រូវចំណាយរយៈពេល ប្រហែល១៦ម៉ោង សម្រាប់ដំណើរការចេញ វិញ្ញាបនប័ត្របញ្ជាក់​ប្រភពដើម ទំនិញទាំងស្រុង។ ក្រុមហ៊ុនចាំបាច់ត្រូវបង់ប្រាក់ កម្រៃសេវារដ្ឋបាល កម្រៃសេវាគ្រប់គ្រង ការនាំចេញ (EMF) និង កម្រៃសេវា។ សម្រាប់ព័ត៌មាន សូមយោងទៅរក កម្រៃសេវា ក្នុងការដាក់ពាក្យ ស្នើសុំ វិញ្ញាបនប័ត្របញ្ជាក់ ​ប្រភពដើមទំនិញនៅក្នុងទំព័រ ស្វ័យប្រវត្តិកម្មនៃ វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ប្រភពដើមទំនិញ


ចង់ចែករំលែក

Content

កន្លែងដាក់ពាក្យស្នើសុំ វិញ្ញបនប័ត្រ​បញ្ជាក់​ប្រភពដើមទំនិញ (C/O) ស្ថិតនៅឯណា: នាយកដ្ឋាននាំចេញ-នាំចូល
តើកម្ពុជាមានសិទ្ធិ ទទួលបាន ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្ម ទូទៅទេ (General System Preferences) នាយកដ្ឋាននាំចេញ-នាំចូល
តើប្រទេសកម្ពុជា មានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី (FTA) ជាមួយប្រទេសណាខ្លះ: នាយកដ្ឋាននាំចេញ-នាំចូល

កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់  

ប្តូរពី
ទៅជា
កាលបរិច្ឆេទ  
ទឹកប្រាក់    
1.00 USD = 4,063.00 KHR