កន្លែងដាក់ពាក្យស្នើសុំ វិញ្ញបនប័ត្រ​បញ្ជាក់​ប្រភពដើមទំនិញ (C/O) ស្ថិតនៅឯណា:

នាយកដ្ឋាននាំចេញ-នាំចូល ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ទទួលបន្ទុក ក្នុងការចេញ វិញ្ញាបនប័ត្របញ្ជាក់​ប្រភពដើមទំនិញ ដើម្បីនាំចេញផលិតផលទៅកាន់ គ្រប់គោលដៅទាំងអស់។


ចង់ចែករំលែក

Content

តើកម្ពុជាមានសិទ្ធិ ទទួលបាន ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្ម ទូទៅទេ (General System Preferences) នាយកដ្ឋាននាំចេញ-នាំចូល
តើត្រូវចំណាយរយៈពេលប៉ុន្មាន ក្នុងការដាក់ពាក្យស្នើសុំ វិញ្ញាបនប័ត្របញ្ជាក់​ប្រភពដើមទំនិញ នាយកដ្ឋាននាំចេញ-នាំចូល
តើប្រទេសកម្ពុជា មានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី (FTA) ជាមួយប្រទេសណាខ្លះ: នាយកដ្ឋាននាំចេញ-នាំចូល

កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់  

ប្តូរពី
ទៅជា
កាលបរិច្ឆេទ  
ទឹកប្រាក់    
1.00 USD = 4,063.00 KHR