អគ្គនាយកដ្ឋានកាំកុងត្រូលមានបេសកម្មអ្វីខ្លះ

អគ្គនាយកដ្ឋានកាំកុងត្រូលមានបេសកម្មៈ

  • ធានាគុណភាព សុវត្ថិភាពផលិតផល និងសេវា ដើម្បីការពារសុខមាលភាព និងសុវត្ថិភាពអ្នកប្រើប្រាស់

  • ធានាកិច្ចការពារផលប្រយោជន៍ សេដ្ឋកិច្ចរបស់អ្នកប្រើប្រាស់

  • ធានាអនុលោមភាព នៃបណ្តាលក្ខខណ្ឌ តម្រូវផ្នែកច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្ម

  • ទទួលធ្វើសេវាត្រួតពិនិត្យពាណិជ្ជកម្ម ជាលក្ខណៈភាគីទី៣

ចង់ចែករំលែក

Content

កាំកុងត្រូលគឺជាអ្វី អគ្គនាយកដ្ឋានកម្ពុជាត្រួតពិនិត្យទំនិញ អាហរ័ណ នីហរ័ណ និងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំ (កាំកុងត្រូល)
ទីស្នាក់ការកណ្តាល អគ្គនាយកដ្ឋានកាំកុងត្រូល និងព័ត៌មានទំនាក់ទំនង អគ្គនាយកដ្ឋានកម្ពុជាត្រួតពិនិត្យទំនិញ អាហរ័ណ នីហរ័ណ និងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំ (កាំកុងត្រូល)

កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់  

ប្តូរពី
ទៅជា
កាលបរិច្ឆេទ  
ទឹកប្រាក់    
1.00 USD = 4,063.00 KHR