កាំកុងត្រូលគឺជាអ្វី

កាំកុងត្រូល គឺជាអគ្គនាយកដ្ឋាន កម្ពុជាត្រួតពិនិត្យទំនិញ នីហ័រណ​អាហរ័ណ​ និងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំ​​​។ កាំកុងត្រូល ត្រូវបានដំឡើងពីនាយកដ្ឋានកម្ពុជា ត្រួតពិនិត្យទំនិញ នីហ័រណ​អាហ័រណ​ និងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំ​​​ ​នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ទៅជាអគ្គនាយកដ្ឋាន កម្ពុជាត្រួតពិនិត្យ ទំនិញនីហរ័ណ ​អាហរ័ណ និងប្រងា្កបការក្លែងបន្លំ ​​​តាមរយះ អនុក្រឹត្យលេខ​៥៩ ​អនក្រ​បក ​​​ចុះថ្ងៃទី​២៩ ​​​ខែឧសភា​ ឆ្នាំ​២០០៨។​


អគ្គនាយកដ្ឋាន កម្ពុជាត្រួតពិនិត្យទំនិញ នីហរ័ណ​អាហរ័ណ​ និងបងា្កបការក្លែងបន្លំ មាន​នាយកដ្ឋានចំណុះ ចំនួន​៤ មានសាខាទូទាំងប្រទេសចំនួន២៧ ដែលមានបុគ្គលិកសរុបចំនួន​៥៣៥នាក់ ទូទាំងប្រទេស។ ឈ្មោះនាយកដ្ឋានចំណុះទាំង៤ មានរាយនាម ដូចខាងក្រោម​:


  1. នាយកដ្ឋានកិច្ចការការពារអ្នកប្រើប្រាស់​ និងបង្រ្កាបការក្លែងបន្លំ​​​

  2. នាយកដ្ឋានបច្ចេកទេស ​និង​ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ

  3. នាយកដ្ឋានគោលនយោបាយទូទៅ​​​ និងដោះស្រាយវិវាទ

  4. នាយកដ្ឋានមន្ទីរពិសោធន៍

ចង់ចែករំលែក

Content

ទីស្នាក់ការកណ្តាល អគ្គនាយកដ្ឋានកាំកុងត្រូល និងព័ត៌មានទំនាក់ទំនង អគ្គនាយកដ្ឋានកម្ពុជាត្រួតពិនិត្យទំនិញ អាហរ័ណ នីហរ័ណ និងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំ (កាំកុងត្រូល)
អគ្គនាយកដ្ឋានកាំកុងត្រូលមានបេសកម្មអ្វីខ្លះ អគ្គនាយកដ្ឋានកម្ពុជាត្រួតពិនិត្យទំនិញ អាហរ័ណ នីហរ័ណ និងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំ (កាំកុងត្រូល)

កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់  

ប្តូរពី
ទៅជា
កាលបរិច្ឆេទ  
ទឹកប្រាក់    
1.00 USD = 4,063.00 KHR