តើការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ត្រូវមានក្ខណៈវិនិច្ឆ័យអ្វីខ្លះ ?

ការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្រ្តីរាជការឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ត្រូវមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ ដូចខាងក្រោម ៖

  • បេក្ខជនទាំងពីរភេទ ត្រូវមានសញ្ជាតិខ្មែរ

  • បេក្ខជនដែលមានបំណងដាក់ពាក្យសុំចុះឈ្មោះប្រឡងចូលក្របខណ្ឌ «» ត្រូវមានសញ្ញាបត្រចាប់ពី​បរិញ្ញា​បត្រ​ឡើងទៅ ឬសញ្ញាបត្រមានតម្លៃសមមូល និងត្រូវ​មាន​អាយុមិនលើសពី ៣០ឆ្នាំ គិតមកដល់ ថ្ងៃប្រឡង

  • ចំពោះបេក្ខជនដែលមានបំណងដាក់ពាក្យសុំចុះឈ្មោះប្រឡងចូលក្របខណ្ឌ «» ត្រូវមានសញ្ញាបត្រ​​​ចាប់​ពី​  ម​ធ្យមសិក្សាឯកទេសឡើងទៅ (បរិញ្ញាបត្ររង)​ ឬ​សញ្ញា​​​​បត្រមានតម្លៃសមមូល និងត្រូវ​មានអាយុមិន លើសពី ២៥ឆ្នាំ គិតមក​ដល់​​ថ្ងៃ​ប្រឡង​

  • បេក្ខជនទាំងអស់  ត្រូវមានចំណេះដឹងជាបឋមលើជំនាញប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ (Microsoft Word, Excel, PowerPoint…)  ដែលមានវិញ្ញាបនបត្រ​បញ្ជាក់​ការសិក្សាត្រឹមត្រូវ

  • បេក្ខជនជាជនពិការ ដែលមានសមត្ថភាពសមស្របអាចបម្រើការងារបាន ត្រូវបានផ្តល់​អាទិភាពពិសេស សម្រាប់ការជ្រើស​រើស​ ក្នុងចំណោមចំនួន​បេក្ខជន​​សរុប​

  • បេក្ខជនជាស្ត្រីភេទ នឹងត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត។

ចង់ចែករំលែក

Content

កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់  

ប្តូរពី
ទៅជា
កាលបរិច្ឆេទ  
ទឹកប្រាក់    
1.00 USD = 4,063.00 KHR