ការផ្តល់ប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម

ការផ្តល់ប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម


  1. សិក្សាស្រាវជ្រាវរៀបចំ និងចងក្រងផែនទីទីផ្សារ ដែលអាចបង្ហាញអំពីទីផ្សារ​គោលដៅ និងទិន្ន័យ​នានា ដែលបម្រើដល់ទីផ្សារ ក្នុងនិងក្រៅប្រទេស

  2. ការចង្អុលបង្ហាញអំពីនិតិវិធីនៃការនាំចេញ ការវេចខ្ចប់​ និងការអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផល​ដែល​មាន​​ស្រាប់​​​​និង​ថ្មី ដើម្បី​បម្រើឲ្យទីផ្សារនាំចេញ

ចង់ចែករំលែក

Content

ការផ្តល់ព័ត៌មានដើម្បីស្វែងរកទីផ្សារ នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សារ
ការរកទីផ្សារជូនកសិករ នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សារ

កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់  

ប្តូរពី
ទៅជា
កាលបរិច្ឆេទ  
ទឹកប្រាក់    
1.00 USD = 4,063.00 KHR