ការផ្តល់ព័ត៌មានដើម្បីស្វែងរកទីផ្សារ

ការផ្តល់ព័ត៌មានដើម្បីស្វែងរកទីផ្សារ

  1. រៀបចំសម្របសម្រួលផ្តល់ព័ត៌មានទីផ្សារតាមរយៈ ការបោះពុម្ពសៀវភៅ ឯកសារ ខិតប័ណ្ណផ្សព្វ​ផ្សាយ ទស្សនាវដ្តីទីផ្សារ និងឯកសារផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន​ពាណិជ្ជកម្ម ដែលទាក់ទងនឹង​ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ​ក្នុង និងក្រៅប្រទេស

  2. រៀបចំទិន្នន័យទីផ្សារ អំពីការផ្គត់ផ្គង់ និងតម្រូវការទីផ្សារ ក្នុង និងក្រៅប្រទេស 

ចង់ចែករំលែក

Content

ការផ្តល់ប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សារ
ការរកទីផ្សារជូនកសិករ នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សារ

កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់  

ប្តូរពី
ទៅជា
កាលបរិច្ឆេទ  
ទឹកប្រាក់    
1.00 USD = 4,063.00 KHR