ការរកទីផ្សារជូនកសិករ

ការរកទីផ្សារជូនកសិករ

  1. សិក្សាស្រាវជ្រាវ វិភាគ និងកសាងគោលនយោបាយទីផ្សារ ដើម្បីជំរុញការនាំចេញ

  2. រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រស្វែងរកទីផ្សារ តាមរយៈការបង្កើតវេទិការពាណិជ្ជកម្មជាច្រើន មាន​ដូច​​ជា ការរៀបចំសិក្ខាសាលា សន្និសីទ  វេទិកាពាណិជ្ជកម្ម និងកិច្ចការ​ប្រជុំ​ស្តីពី​កិច្ចការ​​ជំរុញពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់បង្កើតឲ្យមានដៃ​គូពាណិជ្ជកម្ម។

  3. សហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូជំរុញពាណិជ្ជកម្ម និងមជ្ឈមណ្ឌលជំរុញពាណិជ្ជកម្មក្នុង​តំបន់ និងពិភពលោក រួមមានមជ្ឈមណ្ឌលជំរុញពាណិជ្ជកម្មអាស៊ាន-ជប៉ុន មជ្ឈមណ្ឌល​ ​​​​ជំរុញពាណិជ្ជកម្មអាស៊ាន-ចិន មជ្ឈមណ្ឌលជំរុញពាណិជ្ជកម្មអាស៊ាន-កូរ៉េ វេទិកា​ជំរុញពាណិជ្ជកម្មអាស៊ី ។ល។

ចង់ចែករំលែក

Content

ការផ្តល់ប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សារ
ការផ្តល់ព័ត៌មានដើម្បីស្វែងរកទីផ្សារ នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សារ

កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់  

ប្តូរពី
ទៅជា
កាលបរិច្ឆេទ  
ទឹកប្រាក់    
1.00 USD = 4,063.00 KHR