បន្ទាប់ពីបង់ប្រាក់រួច តើត្រូវយកឯកសារទៅណាទៀត:

ត្រូវយកឯកសារទៅកន្លែងដែលចេញលិខិតអនុញ្ញាតបង់ប្រាក់វិញ។

ចង់ចែករំលែក

Content

កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់  

ប្តូរពី
ទៅជា
កាលបរិច្ឆេទ  
ទឹកប្រាក់    
1.00 USD = 4,063.00 KHR