តើខ្ញុំត្រូវបង់ប្រាក់ឯកសារសេវា នៅទីកន្លែងណាឯណា:

ឯកសារនេះត្រូវបង់នៅបញ្ជរបង់ប្រាក់រួម (នាយកដ្ឋានគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ) ដែលមានដូចខាងក្រោម៖

-    បញ្ជរចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម

-    បញ្ជរកម្មសិទ្ធបញ្ញា

-    បញ្ជផែនការស្ថិតិ និងព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម

-    បញ្ជរក្រុមការងារពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកច្បាប់

-    បញ្ជរពាណិជ្ជកម្មពហុភាគី

-    បញ្ជរពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគី

-    បញ្ជរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្ម

ចង់ចែករំលែក

Content

កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់  

ប្តូរពី
ទៅជា
កាលបរិច្ឆេទ  
ទឹកប្រាក់    
1.00 USD = 4,063.00 KHR