ប្រសិនបើខ្ញុំត្រូវការសេវា ណាមួយ ពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម តើខ្ញុំគួរទៅទីណា

ដើម្បីទទួលបានសេវា ដែលអ្នកចង់បាន សូមទៅកាន់នាយកដ្ឋាន ដែលពាក់ព័ន្ធ និងនាយកដ្ឋាននោះ។  សូមស្វែងរកឈ្មោះ នាយកដ្ឋាន ដែលពាក់ព័ន្ធ នៅលើរចនាសម្ព័ន្ធ របស់ក្រសួងតាមរយៈ Link ខាងក្រោមៈ

http://www.moc.gov.kh/beta/en-us/organisatioin-structure

ចង់ចែករំលែក

Content

កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់  

ប្តូរពី
ទៅជា
កាលបរិច្ឆេទ  
ទឹកប្រាក់    
1.00 USD = 4,063.00 KHR