លក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់ការជ្រើសរើសសំណើរគម្រោង

លក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់ការជ្រើសរើសសំណើរគម្រោងមានដូចជា៖

  1. សំណើរដែលមានលទ្ធផលរំពឹងទុកច្បាស់លាស់ (រួមជាមួួយនឹងគម្រោងផែនការដែលមានលទ្ធផលច្បាស់លាស់)

  2. សំណើរដែលមានលក្ខខណ្ឌស្របនឹងផែនទីបង្ហាញផ្លូវរបស់អភិក្រមគ្របដណ្តប់វិស័យពាណិជ្ជកម្ម និងគោលបំណងរបស់កម្មវិធីគាំទ្រការអភិវឌ្ឍវិស័យពាណិជ្ជកម្ម

  3. ពិពិធកម្មនិងការពង្រីកពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសកម្ពុជា / ការនាំចេញ

  4. មានការសម្របសម្រួលយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងអន្តរក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ការងារដែលពាក់ព័ន្ធគ្នា

  5. បង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តដ៏រឹងមាំរបស់ភ្នាក់ងារអនុវត្ត (IA)

  6. មានពេលវេលាកំណត់ជាក់លាក់និងថវិកាសមស្រប

  7. កំណត់និរន្តរភាពនាពេលអនាគតរបស់ភ្នាក់ងារអនុវត្តបន្ទាប់ពី TDSP

ចង់ចែករំលែក

Content

ទំរង់គំរូសម្រាប់សំណើរគម្រោង នាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
នីតិវិធីនៃការជ្រើសរើសសំណើរគម្រោង នាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់  

ប្តូរពី
ទៅជា
កាលបរិច្ឆេទ  
ទឹកប្រាក់    
1.00 USD = 4,063.00 KHR