ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម សូមស្វាគមន៍ Welcome to the Ministry of Commerce   E-mail   សារអេឡិចត្រូនិក   E-Mail
ប្រភេទ   Categoryអ្នកទស្សនា   Visitors
ថ្ងៃនេះ   Today: 201
ម្សិលមិញ   Yesterday: 620
សរុប   Total: 1,404,799
ផែនទីគេហទំព័រ Site Map
  ផ្នែកខាងលើ Top Menus
 
    ទំព័រដើម Home
ព័ត៌មានថ្មីៗ Hot News
ឯកសារផ្នែកសំខាន់ៗ Highlight
រូបភាពព័ត៌មានថ្មី Recent Photos
 
    ព័ត៌មាន News
ព័ត៌មានទាក់ទង នឹងសកម្មភាពការងាររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ
 
    សុន្ទរកថា និង បទឧទ្ទេសនាម Speeches and Presentations
 
សុន្ទរកថា និង បទឧទ្ទេសនាម របស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង
Speeches and Presentations of The leadership
 
    ទំព័រភ្ឆាប់ Links (សំរាប់ភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រសំខាន់ៗ មានដូចខាងក្រោម៖)
 
ព្រះមហាក្សត្រ ព្រះវរបិតា ព្រះវរមាតា
The King, The King Father, The Queen Mother
ព្រឹទ្ធសភា The Senate
រដ្ឋសភា  The National Assembly
ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ  The Constitutional Council
រាជរដ្ឋាភិបាល  The Royal Government
អាជ្ញាធរជាតិ  The National Authority
បេសកកម្មការទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅបរទេស  Diplomatic Missions of Cambodia Abroad
ស្ថានទូតបរទេសប្រចាំកម្ពុជា  Foreign Embassies in Cambodia
អង្គការអន្តរជាតិ  International Organizations
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម  Ministry of Commerce
ធនាគារ  Banks
 
    ឯកសារផ្លូវការ Official Documents
ព្រះរាជក្រម Royal Code
ព្រះរាជក្រឹត្យ Royal Decree
     រាជរដ្ឋាភិបាល Royal Government
អនុក្រឹត្យ Sub decrees(Anukret)
សេចក្តីសម្រេច Decisions(Sekdei Samrach)
សារាចរ Circulars(Sarachor)
ប្រកាស Declarations(Prakas)
សេចក្តីជួនដំណឹង Announcements(Sekdei Choundamnoeng)
ក្រសួងនិងលេខាធិការដ្ឋាន Ministies and Secretariats
  ផ្នែកខាងឆ្វេង Left Menus
 
    អារម្ភកថា Introduction
អារម្ភកថារបស់ ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ចម ប្រសិទ្ធ ទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
Introduction of H.E. Dr. CHAM Prasidh, Senior Minister and Minister of Commerce
 
    ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង Leadership
រូបភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ និង រចនាសម្ព័ន្ធ ក្រសួង
 
    រចនាសម្ព័ន្ធ Structure
រចនាសម្ព័ន្ធ នៃការបែងចែកការងាររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង
 
    ច្បាប់ Legal
ច្បាប់ស្តីពីពាណិជ្ជកម្ម Legal of Commerce
 
    សនិ្នសីទ និង សិក្ខាសាលា Conferences and Seminars
សកម្មភាពថ្នាក់ដឹកនាំចូលរួម សនិ្នសីទ និង សិក្ខាសាលា
 
    កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម Trade Agreements
ឯកសារទាក់ទងនិងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម Documents of Trade Agreements
 
    សារព័ត៌មាន Newsletters
ឯកសារទាក់ទងនិងសារព័ត៌មាន Documents of Newsletters
 
    ឯកសារសំខាន់ៗ Important references
ឯកសារសំខាន់ៗ Important references
 
    ស្ថិតិពាណិជ្ជកម្ម Trade Statistics
តំលៃស្រូវអង្ករ Rice Price Reports
អត្រាប្តូរប្រាក់ និង រូបិយវត្ថុ Exchange Rate and Currency
 
    ចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម Commercial Registration
បញ្ជីរាយឈ្មោះក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម
Registered Company of Trade Directories
 
    អភិក្រមគ្របដណ្តប់ លើវិស័យពាណិជ្ជកម្ម Trade SWAp
ភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រ អភិក្រមគ្របដណ្តប់ លើវិស័យពាណិជ្ជកម្ម
Link to Trade SWAp s Website
 
    ក្របខ័ណ្ឌសមាហរណកម្ម Integrated Framework
ឯកសារទាក់ទងនិងក្របខ័ណ្ឌសមាហរណកម្ម
Documents of Integrated Framework
 
    ការជំរុញក្របខ័ណ្ឌសមាហរណកម្ម Enhanced Integrated Framework
ឯកសារទាក់ទងនិងការជំរុញក្របខ័ណ្ឌសមាហរណកម្ម
Documents of Enhanced Integrated Framework
 
    ទំនាក់ទំនង Contact
ព័ត៌មានសម្រាប់ទំនាក់ទំនងក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និង នាយកដ្ឋានផ្សេងៗ
 
    វិបសាយពាក់ព័ន្ធ Related Website
វិបសាយរបស់ អគ្គនាយកដ្ឋាន នាយកដ្ឋាន និង គម្រោង ដែលស្ថិតក្រោមក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
 
    បណ្ណាល័យរូបភាព Photo Galleries
រូបភាពសកម្មភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
 
    ដោនឡូត Download
ដោនឡូតអក្សរពុម្ភយូនីកូដ Khmer Standard Unicode
 
    អ្នកទស្សនា Visitors
ចំនួនអ្នកទស្សនាគេហទំព័រ Amount of Visitor

 

ស្វែងរក   Search
ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីជាភាសាអង់គ្លេស
Business Registration

ព័ត៌មានក្នុងគេហទំព័រ  
Air Express Worldwide Inc.

RAF International Forwarding

Smart International Consulting


Helistar Cambodia helicopter charter company

Fii&Associates

Darena Group
ទំព័រហ្វេសប៊ុក   Facebook Page
អាសយដ្ឋាន
Address
រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ©២០០៤-២០១២
©2004-2012 Ministry of Commerce, All Rights Reserved.
ប្រតិទិនឈប់សម្រាក
Calendar Holiday
ផែនទីគេហទំព័រ
Site Map