អារម្ភកថា

ស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រអភិក្រមគ្របដណ្តប់លើ វិស័យពាណិជ្ជកម្ម!

H.E. PAN Sorasak ក្នុងនាម ឯកឧត្តម ចម ប្រសិទ្ធ ទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងក្នុងនាមរូបខ្ញុំ ផ្ទាល់ជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងជា មន្ត្រីបង្គោលនៃកម្មវិធីពង្រឹងក្របខ័ណ្ឌសមាហរណកម្ម (EIF) ខ្ញុំ សូមស្វាគមន៍ លោកអ្នកមកកាន់គេហទំព័រផ្លូវការ នៃអភិក្រមគ្របដណ្តប់លើ វិស័យពាណិជ្ជកម្ម ឬ ហៅ កាត់ថា (Trade SWAp)។


កាលពីកំឡុង ៥ឆ្នាំមុន គឺនៅក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៧ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា បានអនុម័តទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រ វិភាគ សមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា (CTIS) ដែលកើតចេញ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មនៃយុទ្ធសាស្ត្រវិភាគ សមាហរណកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម (DTIS) ឆ្នាំ២០០១។ CTIS ឆ្នាំ២០០៧បាន កំណត់នូវវិស័យដែលមានសក្តានុពល ជាច្រើនដើម្បីជម្រុញ ការនាំចេញរបស់កម្ពុជា និងបានផ្តល់រូបមន្តសម្រាប់អនុវត្ត ជាក់ស្តែង ដើម្បីសម្រេចជោគជ័យលើកិច្ចការ ទាំងអស់នោះ។ យ៉ាងណាក៏ដោយ ផ្លូវឆ្ពោះទៅសម្រេច ជោគជ័យក្នុងការ នាំចេញនៅតែមានភាពមិនច្បាស់លាស់។ ឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានបង្កើត Trade SWAp ដើម្បីជាមធ្យោបាយកំណត់ ឲ្យបានច្បាស់លើទិសដៅ សកម្មភាព និងគ្រប់គោលដៅ កិច្ចសហការផ្តល់ជំនួយ បច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្ម នៅកម្ពុជា។ គោលដៅរបស់ Trade SWAp គឺដើម្បីធានាការធ្វើសមាហរណកម្ម គ្រប់សកម្មភាព នៃក្រសួងពាក់ព័ន្ធ ជាមួយ នឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ដើម្បីធានាដល់គម្រោងនានា ដែលកំពុង អនុវត្តសំដៅឆ្ពោះ ទៅរកគោលដៅដែលបានឯកភាពគ្នា។ ជំនួយសប្បុរសរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងអ្នកជំនាញពិតជា មានសារៈសំខាន់ចំពោះដំណើរការនេះ។


នៅក្នុងដើមឆ្នាំ២០១០ ក្រុមការងារត្រូវបានបង្កើតឡើង សម្រាប់សសរស្តមនិមួយៗ ដើម្បីព្រមព្រៀងទៅលើគោលដៅ និងសូចនករ ដែលតម្រូវក្នុងការអនុវត្តន៍ និងត្រួតពិនិត្យ កំណែទម្រង់ពាក់ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្ម របស់ Trade SWAp ដោយសារកម្មវិធីនេះ ផ្តល់នូវគម្រោងការណ៍ដើម្បីអនុវត្ត CTIS ឆ្នាំ២០០៧ ដែល មានសសរស្តមចំនួន ៣ ដូចជា៖ សសរស្តមទី១ ផ្តោតលើកំណែទម្រង់ច្បាប់អន្តរវិស័យសម្រាប់ អភិវឌ្ឍ ពាណិជ្ជកម្ម។ សសរស្តមទី២ ផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍន៍ នាំចេញផលិតផល និងសេវាកម្ម និងសសរស្តម ទី៣ ផ្តោតលើការកសាងសមត្ថភាពដើម្បីអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្ម។


ក្រុមការងារសសរស្តមទាំងបី បានចាប់ផ្តើមបំពេញមុខងារ និងបានកំពុងបង្កើតជាវេទិកា ព្រមទាំង ឱកាសថ្មីៗសម្រាប់ រដ្ឋាភិបាល វិស័យឯកជន និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងការកំណត់ និងរៀបចំកម្មវិធីជំនួយ អភិវឌ្ឍន៍សំខាន់ៗរួមគ្នា។ ក្រុមការងារនេះ ត្រូវរាយការណ៍ជូនអនុគណៈកម្មការអភិវឌ្ឍន៍ ពាណិជ្ជកម្ម និង វិនិយាគទុនពាក់ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្ម (SSC-TD-TRI) ដែលមាន ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្រ្តី ចម ប្រសិទ្ធ ជា ប្រធាន។ SSC-TD-TRI ទទួលខុសត្រូវគ្រប់បែបយ៉ាង សម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រ និងការធ្វើសមាហរណ កម្មវិស័យ ពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជា។ នាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ (D/ICO) នៃក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម ដើរតួនាទីជាលេខាធិការដ្ឋាន សម្រាប់ SSC-TD-TRI និងក្រុមការងារសសរស្តមទាំងបី ដើម្បីសម្រប សម្រួល និងប្រតិបត្តិការងារប្រចាំ ថ្ងៃរបស់ Trade SWAp ។


ប៉ាន សូរស័ក្តិ

រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងជាមន្ត្រីបង្គោលនៃកម្មវិធីពង្រឹងក្របខ័ណ្ឌសមាហរណកម្ម

ព័ត៌មានចុងក្រោយ

CAMBODIA’S DIAGNOSTIC TRADE INTEGRATION STRATEGY AND TRADE SWAp ROADMAP 2014-2018 FULL REPORT

កិច្ចប្រជុំអនុគណះកម្មាធិការអភិវឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគពាក់ព័ន្ធនិងវិស័យពាណិជ្ជកម្ម SSC-TD-TRI លើកទី១៦

នៅថ្ងៃទី៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម (MoC) បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំអនុគណៈកម្មការអភិវឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគពាក់ព័ន្ធនិងវិស័យពាណិជ្ជកម្មលើកទី១៦(16thSSC-TD-TRI) នៅសាលប្រជុំអង្គរវត្ត ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្រោមអធិបតីភាពរបស់ ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល ទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងជាប្រធានអនុគណះកម្មាធិការអភិវឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជកម្ម និងវិយោគពាក់ព័ន្ធនិងវិស័យពាណិជ្ជកម្ម ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីតំណាងក្រសួងពាក់ព័ន្ធ ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ (DPs) និងតំណាងមកពីវិស័យឯកជន

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការគ្រប់គ្រងគម្រោង ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ សម្រាប់នាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តការអន្តរជាតិ និងតំណាងភ្នាក់ងារអនុវត្តគម្រោង TDSP

នាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តការអន្តរជាតិ នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការគ្រប់គ្រងគម្រោង ត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភពី EU Danida UNIDO World Bank និង TRAC ដោយមានអ្នកចូលរួម ចំនួន៥៥នាក់មកពី នាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តការអន្តរជាតិ (DICO) និងភ្នាក់ងារអនុវត្តគម្រោងនានា នៅថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១៤។ សិក្ខាសាលារយះពេលមួយថ្ងៃ បានផ្តល់ឲ្យអ្នកចូលរួម នូវចំណេះដឹងស្តីពីវដ្ត នៃការគ្រប់គ្រងគម្រោង គោលការណ៍នៃការត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និង និតិវិធីនៃការបិទគម្រោង។

កិច្ចប្រជុំអនុគណៈកម្មការអភិវឌ្ឍន៍ ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគទាក់ទងនឹង វិស័យ ពាណិជ្ជកម្ម SSC.TR.TI លើកទី១6កម្មវិធីពង្រីកនិងការធ្វើពិពិធកម្ម នាំចេញកម្ពុជា IIសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ២០១៤-២០១៨


ស្ថិតិអ្នកចូលទស្សនា

  • 2
  • 45
  • 400
  • 2291
  • 80795