ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម សូមស្វាគមន៍ Welcome to the Ministry of Commerce   E-mail   សារអេឡិចត្រូនិក   E-Mail
ប្រភេទ   Categoryអ្នកទស្សនា   Visitors
ថ្ងៃនេះ   Today: 791
ម្សិលមិញ   Yesterday: 620
សរុប   Total: 1,405,389
ក្រាបស្ថិតិពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានាំចូលផលិតផល ចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ជាងគេទាំង១០ ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ - Cambodia Imported Top 10 Products 2013
Source: Department of Trade Statistics and Information
Time Period: 2013

កម្ពុជានាំចេញផលិតផល ចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ជាងគេទាំង១០ ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ - Cambodia Exported Top 10 Products 2013
Source: Department of Trade Statistics and Information
Time Period: 2013

កម្ពុជានាំចូលពីប្រទេស ចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ជាងគេទាំង១០ ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ - Cambodia Imported from Top 10 Countries 2013
Source: Department of Trade Statistics and Information
Time Period: 2013

កម្ពុជានាំចេញទៅកាន់ប្រទេស ចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ជាងគេទាំង១០ ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ - Cambodia Exported to Top 10 Countries 2013
Source: Department of Trade Statistics and Information
Time Period: 2013

កំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប - Cambodia GDP Growth
Source: March 2010 - National Development Strategic Planning 2009 - 2013
Time Period: 1993 - 2013

ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (លានដុល្លាអាមេរិក) - Cambodia GDP (in USD Millions)
Source: IMF September 2006 / subsequently by NIS National Development Strategic Planning
Time Period: 1993 - 2013

ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប របស់ប្រជាជនកម្ពុជាម្នាក់ៗ - GDP per Capita in Cambodia
Source: March 2010 - National Development Strategic Planning 2009 - 2013
Time Period: 1993 - 2013

អត្រាប្តូរប្រាក់ជាផ្លូវការ - Official Exchange Rate (Riels/US$)
Source: MOP 2006 - 2010 CMDGs Progress Reports - ADB June 2008t
Time Period: 1993 - 2012

កំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប និងកំណើនតាមវិស័យ - GDP Growth and Sectoral Growth
Source: MEF Report to CM Oct 19, 2011
Time Period: 2008 - 2012

អត្រាអតិផរណា - Inflation Rate (Year on Year Average)
Source: March 2010 - National Development Strategic Planning 2009 - 2013
Time Period: 1994 - 2013

ស្វែងរក   Search
ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីជាភាសាអង់គ្លេស
Business Registration

ព័ត៌មានក្នុងគេហទំព័រ  
RAF International Forwarding

Smart International Consulting

Helistar Cambodia helicopter charter company

Fii&Associates


Air Express Worldwide Inc.


Darena Groupទំព័រហ្វេសប៊ុក   Facebook Page
អាសយដ្ឋាន
Address
រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ©២០០៤-២០១២
©2004-2012 Ministry of Commerce, All Rights Reserved.
ប្រតិទិនឈប់សម្រាក
Calendar Holiday
ផែនទីគេហទំព័រ
Site Map