ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម សូមស្វាគមន៍ Welcome to the Ministry of Commerce   E-mail   សារអេឡិចត្រូនិក   E-Mail
ប្រភេទ   Categoryអ្នកទស្សនា   Visitors
ថ្ងៃនេះ   Today: 384
ម្សិលមិញ   Yesterday: 620
សរុប   Total: 1,404,982
សៀវភៅព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម   Trade Information Books
ព្រឹត្តិបត្រពាណិជ្ជកម្មប្រចាំសប្តាហ៍
Weekly Business Bulletin
ពណ៌នា
Description
ព្រឹត្តិបត្រពាណិជ្ជកម្មប្រចាំសប្តាហ៍
មាតិកា ព័ត៌មាន៖
Content:
១. សកម្មភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
     Ministry of Commerce Leadership Activities
២. ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម
     Commercial Information
៣. ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក
     World Economics Information
៤. សេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុន
    Company Declaration
ទំនាក់ទំនង Contact
ទូរសព្ទលេខ Telephone: 023 866 028, 017 605 944, 012 781 160
ស្វែងរក   Search
ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីជាភាសាអង់គ្លេស
Business Registration

ព័ត៌មានក្នុងគេហទំព័រ  

Smart International Consulting

Air Express Worldwide Inc.

Fii&Associates

Helistar Cambodia helicopter charter company


Darena Group

RAF International Forwardingទំព័រហ្វេសប៊ុក   Facebook Page
អាសយដ្ឋាន
Address
រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ©២០០៤-២០១២
©2004-2012 Ministry of Commerce, All Rights Reserved.
ប្រតិទិនឈប់សម្រាក
Calendar Holiday
ផែនទីគេហទំព័រ
Site Map